Mẫu Giấy ủy quyền [mới cập nhật 2023]

>>Tải về mẫu hợp đồng

Mẫu giấy ủy quyền là một văn bản có tính pháp lý được sử dụng khi cá nhân muốn ủy quyền cho cá nhân nào đó thực hiện các nhiệm vụ và nội dung công việc theo sự ủy quyền của người ủy quyền. Giống như các văn bản pháp lý khác, giấy ủy quyền cũng có mẫu riêng, sau đây là cách viết giấy ủy quyền đúng chuẩn, các bạn cùng tham khảo để áp dụng hiệu quả.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------- o0o -----------------

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

.................. , ngày ...... tháng ...... năm 20....... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: ......................... ................................ .................................. ........................ ..............................

Địa chỉ: ................... ................................. ...................................... .......................................................       

Số CMND: .................. ......................  cấp ngày: ................................  nơi cấp: ..............................

Quốc tịch: ................................ ................................................... .........................................................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: .............................. ........................................... ........................................... ..............................

Địa chỉ: ....................................... ..................................................... .....................................................       

Số CMND: ........................................  cấp ngày: ................................  nơi cấp: ..............................

Quốc tịch: ...................... ................................................. ..................................... ................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

..................................... .................................. .................................... ............................... ......................

.................................. .......................................... ........................................ ............................................

IV. CAM KẾT

  • Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
  • Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

 

Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.

 

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

 

 

Hợp đồng liên quanHợp đồng liên quan

Mẫu hợp đồng khácMẫu hợp đồng khác