Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất [cập nhật 2023]

>> Tải mẫu HĐ tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Chúng tôi gồm có:

Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) (1):

……………………….. …………………… ………………… …………… …………… ……………….. ………………... …………… ……..……… ………….. ……………… ……………… …………….. ……………………. …………………… ……………… … ………….… …………….. ………………….. ………………….. ………………. …………….. …………….......... …………………. ……………….. ……………….. …………… ……………. …………… ……………  ………….. ……………… ……………… ….………… ………..… ………………. …………… 

Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B) (1):

……………………….. …………………… ………………… …………… …………… ……………….. ………………... …………… ……..……… ………….. ……………… ……………… …………….. ……………………. …………………… ……………… … ………….… …………….. ………………….. ………………….. ………………. …………….. …………….......... …………………. ……………….. ……………….. …………… ……………. …………… ……………  ………….. ……………… ……………… ….………… ………..… ………………. …………… ……………… ……………… ….………… ………..… ………………. …………… 

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẶNG CHO

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ..................... .....................

...................  .................. .................. ................. ................... ................. ................... (2), cụ thể như sau:

- Thửa đất số: ............... .................. ..................

- Tờ bản đồ số:............... ................  ...................

- Địa chỉ thửa đất: ................. .................... ................... .................. .................

- Diện tích: .............. ................. m2 (bằng chữ: .................. ............... .............)

- Hình thức sử dụng:

            + Sử dụng riêng: .............. ............ ........... m2

            + Sử dụng chung: ............ ............ ............ m2

- Mục đích sử dụng:............ ................ ..............

- Thời hạn sử dụng:.............. ............... ..............

- Nguồn gốc sử dụng:............. ............. .............

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ................... ................ ............... .................. .................. ..................... ................... ..................... ................

ĐIỀU 2

 VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ...................... .......................

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

 

          Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ............. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 4

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Thửa đất không có tranh chấp;

b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU ....... (10)

.................. ......................... ...................... ............................

.................. ................. ...................... ....................... ................... .................... .................. ................... .................. .................... ................... .................. ...................  ................. ................. ................. .................. ................... ...................... .................. .................... .................. .................. .................. ................... .................. .................... .................. .................. .................... ................... ..................... ................. ................. .................... ................... ................... .................... .................... .................... .................. .................. ...

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.         

                   Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

Tin liên quanTin liên quan

Mẫu hợp đồng khácMẫu hợp đồng khác